آقای رئیس جمهور! نمک بر زخم ملت نپاشید
آقای رئیس جمهور! نمک بر زخم ملت نپاشید
رئیس جمهور می گوید در مقابله با تحریم ها یک معجزه اتفاق افتاد؛ هیچ کشوری فکر نمی کرد که مردم و دولت بتوانند تحریم ها را تحمل کنند و خم به ابرو نیاورند / مردم زیر بار تحریم ها و انفعال و ناکارآمدی بی سابقه دولتمردان، کمرشان شکست و شما می گویید خم به ابرو نیاوردند؟ / آقای رئیس جمهور! لطفا شما خم به ابرو بیاورید و مردم بی نوای این سرزمین ثروتمند را دریابید

گفتارنامه: رئیس جمهور می گوید در مقابله با تحریم ها یک معجزه اتفاق افتاد؛ هیچ کشوری فکر نمی کرد که مردم و دولت بتوانند تحریم ها را تحمل کنند و خم به ابرو نیاورند

هر‌چه بیشتر می گذرد، اظهارات روحانی غیر‌واقع بینانه تر می شود؛ گویی او اصلا رئیس جمهور ایران نیست و در سیاره ای دیگر سیر می کند

رئیس جمهوری که دولت خود را دولت راستگویان عنوان می کرد، اظهاراتی بر زبان جاری می سازد که هرگز با واقعیات موجود در جامعه همخوانی ندارد

آقای رئیس جمهور! حقیقتا مردم خم به ابرو نیاوردند؟! حالا که دولت در مدیریت معیشت مردم درمانده است، چرا با اظهاراتی این چنین، نمک بر زخم دل داغ دیده ملت می پاشید؟

مردم زیر بار تحریم ها و انفعال و ناکارآمدی بی سابقه دولتمردان، کمرشان شکست و شما می گویید خم به ابرو نیاوردند؟

به نظر می رسد حلقه انحصار‌طلب اطراف رئیس جمهور آمار خودکشی ها، خودسوزی ها، فروپاشی خانواده ها به دلیل فقر و بیکاری، ناتوانی بسیاری از جوانان در ازدواج، رکود عمیق اقتصادی و ناهنجاری های گسترده اجتماعی و هزاران مفسده و معضل دیگر را از ایشان مخفی و یا آمار غلط ارائه می کنند

اما سوال این است که در دنیای ارتباطات، مگر می توان این قدر راحت رئیس جمهور یک کشور را کانالیزه کرد؟!

رئیس جمهور می گوید در مقابله با تحریم ها یک معجزه اتفاق افتاد؛ هیچ کشوری فکر نمی کرد که مردم و دولت بتوانند تحریم ها را تحمل کنند و خم به ابرو نیاورند

هر‌چه بیشتر می گذرد، اظهارات روحانی غیر‌واقع بینانه تر می شود؛ گویی او اصلا رئیس جمهور ایران نیست و در سیاره ای دیگر سیر می کند

رئیس جمهوری که دولت خود را دولت راستگویان عنوان می کرد، اظهاراتی بر زبان جاری می سازد که هرگز با واقعیات موجود در جامعه همخوانی ندارد

آقای رئیس جمهور! حقیقتا مردم خم به ابرو نیاوردند؟! حالا که دولت در مدیریت معیشت مردم درمانده است، چرا با اظهاراتی این چنین، نمک بر زخم دل داغ دیده ملت می پاشید؟

مردم زیر بار تحریم ها و انفعال و ناکارآمدی بی سابقه دولتمردان، کمرشان شکست و شما می گویید خم به ابرو نیاوردند؟

به نظر می رسد حلقه انحصار‌طلب اطراف رئیس جمهور آمار خودکشی ها، خودسوزی ها، فروپاشی خانواده ها به دلیل فقر و بیکاری، ناتوانی بسیاری از جوانان در ازدواج، رکود عمیق اقتصادی و ناهنجاری های گسترده اجتماعی و هزاران مفسده و معضل دیگر را از ایشان مخفی و یا آمار غلط ارائه می کنند

اما سوال این است که در دنیای ارتباطات، مگر می توان این قدر راحت رئیس جمهور یک کشور را کانالیزه کرد؟!

آقای رئیس جمهور! لطفا شما خم به ابرو بیاورید و مردم بی نوای این سرزمین ثروتمند را دریابید

آقای رئیس جمهور! لطفا شما خم به ابرو بیاورید و مردم بی نوای این سرزمین ثروتمند را دریابید