آقای ربیعی! مردم را ساده فرض نکنید
آقای ربیعی! مردم را ساده فرض نکنید
سخنگوی دولت اعلام کرد رفع محدودیت ها و بازگشایی ها بر مبنای دیدگاه کارشناسی انجام می شود. آقای ربیعی! کدام دیدگاه کارشناسی؟ مردم را ساده فرض نکنید. کارشناسان سلامت و بهداشت در ایران و سازمان بهداشت جهانی بارها تاکید کرده اند کرونا در حال گسترش بوده و قرنطینه باید ادامه یابد.