خصوصی سازی یا خصولتی سازی؟!
خصوصی سازی یا خصولتی سازی؟!
از سال ۹۴ تا ۹۷ تنها ۲۶ درصد خصوصی سازی شرکت های دولتی واقعی بوده است. حقوق غقب مانده و بیکاری بسیاری از کارگران ناشی از غیرواقعی بودن این خصوصی سازی ها بوده است.