دوئل دولت و مجلس بر سر پروتکل الحاقی
دوئل دولت و مجلس بر سر پروتکل الحاقی
دوگانگی میان دولت و مجلس بر سر یک موضوع بسیار حساس کاملا آشکار و تا حدودی رادیکال شده است.

گفتارنامه: سخنگوی دولت در خصوص مصوبه مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، اظهار کرد: به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت این مصوبات براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فرا قو‌ه‌ای است و هیچ قوه‌ای نمی‌تواند فارغ از این چارچوب عمل کند و مجلس نمی‌تواند وارد این حوزه شود و قطعاً شورای نگهبان به این موضوع و مصلحت ملی توجه خواهد کرد.

دوگانگی میان دولت و مجلس بر سر یک موضوع بسیار حساس کاملا آشکار و تا حدودی رادیکال شده است.

مجلس مصوب کرده جمهوری اسلامی از پروتکل الحاقی خارج شود اما دولت اصرار به اجرای این پروتکل دارد.

مجلس خود را صاحب اختیار در تصویب این موضوعات می‌داند در حالی که دولت معتقد است مجلس حق دخالت در این مسائل را ندارد و این تصمیمات فراقوه‌ای است.

حال باید دید شورای نگهبان در این دوئل رای به کدام سو خواهد داد. تایید مصوبه مجلس یا رد آن.

پرواضح است در صورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان و الزام دولت به خروج از پروتکل الحاقی، شرایط بین‌المللی کاملا به ضرر ما تمام خواهد شد و قطعا اجماع جهانی این بار با حضور چین و روسیه علیه ایران شکل خواهد گرفت.