رئیس جمهور شفاف باشد
رئیس جمهور شفاف باشد

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفته است بر اثر کرونا، اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا تا ۲۰ درصد کوچک شد اما اقتصاد ایران در برابر مشکلات ناشی از شیوع کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید‌‌اگر فرض را بر صحت اطلاعات ارائه شده از روحانی بدانیم، پر واضح است که اقتصاد ایران به دلیل […]

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفته است بر اثر کرونا، اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا تا ۲۰ درصد کوچک شد اما اقتصاد ایران در برابر مشکلات ناشی از شیوع کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید
‌‌
اگر فرض را بر صحت اطلاعات ارائه شده از روحانی بدانیم، پر واضح است که اقتصاد ایران به دلیل آن که سهمی در اقتصاد و تجارت بین المللی ندارد کمترین آسیب را دیده است

نداشتن سهم در اقتصاد بین المللی، خود به تنهایی باعث ایجاد مشکلات شدید اقتصادی‌ و معیشتی میان مردم شده است
‌‌
به گونه ای که در حال حاضر کشور رکود اقتصادی بسیار عمیق با تورم بالا را تجربه می کند

این که رئیس جمهور کمتر آسیب دیدن اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورها بر اثر شیوع کرونا را صرفا به دلیل تدابیر دولت قلمداد می کند، نوعی فرار به جلو است

رئیس جمهور باید شفاف به مردم توضیح دهد که تحریم های بین المللی چه بلایی بر سر اقتصاد کشور وارد آورده است

همان طور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت در حال حاضر حتی نمی توانیم نفت را در برابر غذا و دارو بفروشیم

مردم همان کشورهایی که رئیس جمهور عنوان می کند ۲۰ درصد اقتصادشان کوچک شده، هرگز وضعیت تاسف بار حاکم بر معیشت مردم ایران را تجربه نمی کنند
‌‌