رافت اسلامی ؟!
رافت اسلامی ؟!
دین در کدام مرام و مسلک شما جا داشته است که حالا تقاضای رافت اسلامی می کنید؟!

گفتارنامه: مشایخ از متهمان اصلی پرونده مفاسد اکبر طبری در یکی از جلسات دادگاه اظهار پشیمانی و توبه کرده و خواستار رافت اسلامی در مواجهه با خود شده است

سوال مهمی که از مشایخ باید پرسید این که زمانی که به پشتوانه شخصیت های مسئول قدرتمند در نهادهای رسمی، انواع و اقسام فسادهای مالی افسارگسیخته را انجام می دادید، یک لحظه به تاثیرات اقدامات مفسدانه خود در اذهان عمومی و ضربه ای که به اعتقاد مردم به خصوص جوانان می زدید، فکر می کردید؟

آیا به مظلومیت دین فکر کرده اید؟

دین در کدام مرام و مسلک شما جا داشته است که حالا تقاضای رافت اسلامی می کنید؟!

در مانور تجملاتی شما و مسئولینی که مستظهر به آن ها مرتکب فساد شده اید و از راهی جز فساد مطلق نیز ایجاد نشده، آن هم در مقابل طبقه بزرگی از مردم که در مخارج یومیه خود درمانده شده اند، دین و انسانیت کجا قرار داشت؟!