سقوط اعتماد عمومی
سقوط اعتماد عمومی
پس از آن که دولت وعده کاهش نرخ ارز یا بهبود وضعیت بورس را و یا گشایش اقتصادی می‌دهد، دقیقا عکس آن در اقتصاد رخ می‌دهد / اگر دولت نتواند اعتماد عمومی که طی این سال ها خدشه دار شده است را ترمیم کند، غلبه بر مشکلات فعلی دوچندان سخت خواهد بود

گفتارنامه: پس از آن که دولت وعده کاهش نرخ ارز یا بهبود وضعیت بورس را و یا گشایش اقتصادی می‌دهد، دقیقا عکس آن در اقتصاد رخ می‌دهد.

این موضوع آن قدر در اقتصاد کشور تکرار شده که حالا به بخشی از تصورات مردم تبدیل شده است و در این شرایط سخنان مسئولین حتی مسئول بلندپایه ای چون رئیس جمهور هم نه بر افکار عمومی و نه بر اقتصاد تاثیر‌گذار نیست و این یعنی از دست دادن اعتماد عمومی!

ماحصل وعده های دولت برای تسکین و نه برای درمان مشکلات، کشور را با خطری جدی و بحرانی بزرگ مواجه کرده است.

اگر دولت نتواند اعتماد عمومی که طی این سال ها خدشه دار شده است را ترمیم کند، غلبه بر مشکلات فعلی دوچندان سخت خواهد بود.