شکست فاجعه بار در جنگ روانی خود ساخته/ سید محسن امامی فر
شکست فاجعه بار در جنگ روانی خود ساخته/ سید محسن امامی فر
 آیا اگر فشارهای بین المللی برای تشکیل تیم تحقیقات نبود، هیچ گاه حقیقت روشن می شد؟

گفتارنامه: سید محسن امامی فر روزنامه نگار در یادداشت تلگرامی نوشت:

سرانجام علت سقوط هواپیمای اوکراینی مشخص شد. فاجعه رخ داد. سیستم پدافند هوایی با خطای انسانی هواپیما را ساقط کرده است.

سوال اساسی این که چرا سه روز این موضوع با آن شدت و حدت انکار شد؟

آیا اگر فشارهای بین المللی برای تشکیل تیم تحقیقات نبود، هیچ گاه حقیقت روشن می شد؟

کتمان و انکار حقیقت، موضوعی نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت. به خصوص که ۱۷۶ نفر بر اثر این فاجعه جان خود را از دست داده اند.

حال مشخص شد اخبار دو روز گذشته پیرامون سقوط هواپیما از سوی کشورهای دیگر جنگ روانی علیه ایران نبوده و مسئولان یک جنگ روانی خود ساخته در داخل کشور به راه انداختند و هم این جنگ را باختند و هم اخلاق را !
آن هم به شکل فاجعه بار.

بی اعتمادی میان ملت و دولت در مفهوم کلان خود بی جهت ایجاد نشده است و حالا دامنه دار تر از هر زمان دیگری خواهد بود.

همان طور که دروغ فراگیر تر از همیشه شده است!