فاصله گذاری اجتماعی
فاصله گذاری اجتماعی
فاصله گذاری اجتماعی یعنی این که مدیران دولتی و کارفرمایانی که حقوق های نجومی و درآمدهای میلیاردی دارند، حقوق ۲.۵ میلیون تومانی برای کارگران تعیین کنند. آن چه امنیت و آرامش را به خطر می اندازد، نه فقط دشمن خارجی که همین شکاف اقتصادی است.