ناامنی برای بی حجابی؟
ناامنی برای بی حجابی؟

گفتارنامه: امام جمعه اصفهان گفته است باید فضای جامعه را برای آنان که کشف حجاب می کنند ناامن کرد. این که امام جمعه اصفهان گفته است باید جامعه را برای این افراد ناامن کرد، پیامدهای جدی و ناگواری در جامعه به دنبال خواهد داشت. وقتی در کشور قانون در خصوص موضوعی ورود کرده و صراحتا […]

گفتارنامه: امام جمعه اصفهان گفته است باید فضای جامعه را برای آنان که کشف حجاب می کنند ناامن کرد.

این که امام جمعه اصفهان گفته است باید جامعه را برای این افراد ناامن کرد، پیامدهای جدی و ناگواری در جامعه به دنبال خواهد داشت.

وقتی در کشور قانون در خصوص موضوعی ورود کرده و صراحتا برای کشف حجاب مجازات تعیین کرده است، برخورد قانونی با این امر نباید پیچیده باشد هرچند که مواجهه نرم و فرهنگی قطعا بازخورد بیشتری خواهد داشت چنان که رهبر انقلاب نیز در مورد بدحجابی در جامعه قائل به همین نوع مواجهه می باشند.

در جامعه همواره پیوستگی برقرار است و ایجاد ناامنی ولو برای افراد کمی قطعا به راحتی تسری می یابد و در دیگر ابعاد جامعه نیز این ناامنی بازتولید می گردد.

وظیفه حکومت برقراری امنیت، نظم، آسایش و رفاه جامعه است نه این که در مواجهه با یک اقدام حتی غیرقانونی، در جامعه ناامنی ایجاد نماید.