چرخه بحران ها! / سید محسن امامی فر
چرخه بحران ها! / سید محسن امامی فر
بی اهمیتی و بی تفاوتی بسیاری از مردم نسبت به سلامت و سرنوشت خود و دیگران، آسیب جدی است که ریشه در خطاهای راهبردی در الگوی سیاست گذاری عمومی و کج کارکردی های فرهنگ عمومی دارد.

گفتارنامه: سید محسن امامی فر روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در یادداشتی تلگرامی نوشت:

گسست میان ملت_دولت آن چنان جدی است که با وجود هشدارهای مکرر، مردم اعتنایی به اظهارات مقامات دولتی در خصوص کرونا نمی کنند.

البته وقتی که رئیس جمهور در اوایل اسفند معتقد بود کرونا را مهار کردیم و از شنبه بعد همه روال ها به حالت عادی باز خواهد گشت اما در عمل از همان شنبه ابتلا به کرونا شیب صعودی گرفته و مهار آن برای دولت غیر ممکن شده بود، بی اعتمادی مردم طبیعی خواهد بود.

اما این نافی بی اعتنایی ملت به نظم اجتماعی نیست. مردمی که با جدی نگرفتن کرونا ضربه سهمگینی به تعادل اجتماعی که البته در این سال ها به دلایل بسیاری از جمله معیشتی و اقتصادی به شدت متزلزل شده بود، وارد آورده اند.

بی اهمیتی و بی تفاوتی بسیاری از مردم نسبت به سلامت و سرنوشت خود و دیگران، آسیب جدی است که ریشه در خطاهای راهبردی در الگوی سیاست گذاری عمومی و کج کارکردی های فرهنگ عمومی دارد.

ادامه این روند قطعا اوضاع را بحرانی تر و جامعه را فرسوده تر خواهد کرد.

البته این بحران هم روزی به پایان خواهد رسید اما باید فکری به حال چرخه بحران ها کرد، آن هم در حالی که سرمایه اجتماعی به شدت تضعیف شده است.