کاهش ۷۰ تا ۹۰ درصدی درآمد رانندگان تاکسی
کاهش ۷۰ تا ۹۰ درصدی درآمد رانندگان تاکسی