فرار به جلو
فرار به جلو
واعظی با فرار به جلو به دنبال شانه خالی کردن از پاسخگویی به مردم بابت انفعال شدید دولت در شرایط فعلی است

گفتارنامه: واعظی در خصوص انتقاد اصلاح طلبان نسبت به عملکرد دولت گفته است اصلاح‌طلبان مراعات حال رفقایشان در دولت را داشته باشند.

این اظهارات در حالی بیان شده است که واعظی به عنوان قدرتمندترین دولتمرد، اسحاق جهانگیری را به عنوان نماد اصلاح طلبان در دولت به شدت تضعیف کرده است.

واعظی با فرار به جلو به دنبال شانه خالی کردن از پاسخگویی به مردم بابت انفعال شدید دولت در شرایط فعلی است.

البته انتقاد جدی نسبت به معدود اصلاح طلبان حاضر در دولت و شخص جهانگیری وارد است که در مواجهه با این رویکرد به حضور در کابینه ادامه دادند و خود را شریک در به وجود آمدن شرایط فعلی نمودند.