گام جریان مقاومت به‌سوی مذاکره / سید محسن امامی فر مدیرمسئول و سردبیر
گام جریان مقاومت به‌سوی مذاکره / سید محسن امامی فر مدیرمسئول و سردبیر

اگر جریان مقاومت قائل به مذاکره باشد و در پی تبیین آن برای بدنه حامیان خود باشد، باید منتظر تغییر آرایش سیاسی در کشور باشیم.

گفتارنامه: سید محسن امامی فر مدیرمسئول و سردبیر گفتارنامه در خصوص اظهارات اخیر رییس شورای هماهنگی حزب‌الله نوشت:

حسین الله‌کرم رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله گفته است در تفکر جریان مقاومت نیز موضوع مذاکره وجود دارد اما نه از نوعی که در تفکر جریان تسلیم طلب دنبال می شود.

این اظهار نظر از سوی حسین الله کرم بیانگر آن است که جریان متبوع آن ها نیز برای برون‌رفت از بحران عمیق اقتصادی ایران و مشکلات شدید معیشتی مردم به مذاکره فکر می کنند و این را می‌توان یک گام به عقب از مواضه پیشین‌شان مبنی بر حرمت مذاکره و گام مهم رو‌به‌جلو از سوی آن ها به سمت مذاکره تفسیر کرد.

به نظر می رسد الله کرم به عنوان یکی از محورهای نیروهای حزب اللهی در حال بسترسازی جهت انجام مذاکرات در دولت بعد که قریب به یقین در اختیار جریان متبوع آن‌هاست می باشد.

وقتی الله کرم عنوان می کند تفکر مذاکره در جریان مقاومت با تفکر مذاکره در جریان آن‌چه او تسلیم‌طلبان می‌خواند متفاوت است یعنی آن ها اصل مذاکره را قبول دارند ولیکن روش مذاکره جریان مقابل را قبول نداشته و عین تسلیم‌طلبی می پندارند.

بنابر اظهارات الله‌کرم، به عقیده جریان مقاومت می توان مذاکره کرد و تسلیم نشد.

اگر جریان مقاومت قائل به مذاکره باشد و در پی تبیین آن برای بدنه حامیان خود باشد، باید منتظر تغییر آرایش سیاسی در کشور باشیم.