بلا‌تکلیفی بازنشستگان تامین اجتماعی
بلا‌تکلیفی بازنشستگان تامین اجتماعی
بازنشستگانی که حقوق شان هرگز تناسبی با تورم موجود در کشور ندارد.

گفتارنامه: با وجود آن که حدود ۳ ماه از سال ۹۹ می‌ گذرد، اما بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی نه تنها هم چنان افزایش حقوق خود را دریافت نکرده بلکه حتی میزان افزایش نیز مشخص نشده است.

بازنشستگانی که حقوق شان هرگز تناسبی با تورم موجود در کشور ندارد.

به نظر می رسد وضعیت آن ها در کمترین درجه اهمیت برای دولت قرار دارد.

در صورت تداوم انفعال دولت در این خصوص، مجلس باید جهت تعیین تکلیف بازنشستگان تامین اجتماعی ورود جدی داشته باشد.

بازنشستگان تامین اجتماعی