حجاریان علیه پراگماتیسم در اصلاح طلبی !
حجاریان علیه پراگماتیسم در اصلاح طلبی !
سعید حجاریان شخصیت ها و احزابی همچون بهزاد نبوی و حزب کارگزاران سازندگی که در جناح اصلاحات رویکرد پراگماتیک دارند را به باد انتقاد گرفت

گفتارنامه: سعید حجاریان شخصیت ها و احزابی همچون بهزاد نبوی و حزب کارگزاران سازندگی که در جناح اصلاحات رویکرد پراگماتیک دارند را به باد انتقاد گرفت.

او می گوید این احزاب و افراد مواضع اصول گرایانه اتخاذ می کنند.

حجاریان این که برخی جریانات و شخصیت های دوم خردادی تندروی کردند را هرگز قبول ندارد و حتی گفته است اکبر گنجی نیز تندرو نبود.

باید از حجاریان پرسید آیا اصلاحات از منظر او چارچوب و خطوط قرمز دارد یا خیر؟

اگر حجاریان اقدامات برخی احزاب و چهره های اصلاح طلب در دو دهه گذشته را تندروی نمی داند، پس باید نسبت خود را با “اصلاحات بر حکومت” و براندازانِ صلح طلب مشخص نماید.