احیای جناح چپ اصلاحات
احیای جناح چپ اصلاحات
روح حاکم بر بیانیه حزب اتحاد ملت اگر به صورت نظری وعملی نیز تداوم یابد، می تواند آغاز احیای جناح چپ اصلاحات باشد؛ آغاز بازگشت اصلاحات به جامعه.

گفتارنامه: آیا جناح چپ اصلاحات احیا می شود؟ بیانیه اخیر حزب اتحاد ملت از احزاب اصلی جبهه اصلاحات به مناسبت روز معلم و کارگر، گویای تغییرات معنادار در نگرش و روش بخش مهمی از اصلاح طلبان می باشد.

بیانیه اخیر آن ها، سیاست های چپ گرایانه و عدالت محور در مواجهه با دو قشر عظیم کارگر و معلم در جامعه را نمایان می کند.

اتحاد ملت می خواهد پرچم دار اصلاح طلبان جامعه محور باشد و رویکردهای فراموش شده عدالت جویانه به ویژه در دهه ۶۰ را احیا نماید.

حالا مرزبندی این حزب روز به روز با گرایشات راست در جبهه اصلاحات که حزب کارگزاران سازندگی آن را نمایندگی می کند بیشتر می شود.

به نظر می رسد اتحاد ملت به دنبال تغییر دال مرکزی گفتمان اصلاحات از آزادی به عدالت است.

روح حاکم بر بیانیه حزب اتحاد ملت اگر به صورت نظری و البته در مقام کنش های عملی نیز تداوم یابد، می تواند آغاز احیای جناح چپ اصلاحات باشد؛ آغاز بازگشت اصلاحات به جامعه.

بخش هایی از بیانیه این طیف از جناح چپ اصلاحات در ادامه می آید:

  • سیاست‌های ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و به خطر انداختن امنیت شغلی کارگران با اصل شدن قراردادهای موقت و کوتاه مدت که سبب اخراج‌های بی‌رویه کارگران میشود،این قشر زحمتکش را با تنگناهای فراوان معیشتی و اجتماعی روبرو کرده است. قانون کار بعنوان قانونی “حمایتی” باید ضمن لحاظ اصل سه جانبه گرایی(دولت،کارگران،کارفرمایان)، در جهت تقویت و هرچه برابرتر شدن موقعیت طرف ضعیف تر قراراداد کار-کارگران-گام برداشته و دولت در مقام ایفاء مسیولیت خود ضامن این اصل ماهوی قانون کار باشد که در غیر این صورت قانون کار از محتوا و سرشت خود تهی خواهد شد.

  • “برون سپاری” آموزش-که در امر بهداشت نیز رسوخ کرده است- که بر نگاه کالایی مبتنی بر رویکردهای بازار آزاد به مقوله آموزش استوار است،موجبات تبعیض و شکاف هرچه بیشتر فقیر و غنی را فراهم ساخته است.از تبلیغات وسیع برای مدارس غیرانتفاعی در برابر کمبودها و نقصان های مدارس دولتی گرفته تا گسترش شگفت انگیز “صنعت کنکور” در این سالها تا وضعیت معلمان حق التدریس و سپردن اداره مدارس دولتی به دست آنچه بخش خصوصی نامیده میشود، تحت عنوان “مدارس خرید خدمت”، همگی در مسیر تبعیض بیشتر و افزایش شکاف های اجتماعی ارزیابی میشود. افزایش شکاف های این چنینی که موجب افزایش حس تبعیض و حرمان در میان بخش های مختلف جامعه است، سمی مهلک برای “همبستگی اجتماعی و ملی” ما قلمداد میشود.
احیای جناح چپ اصلاحات