نزاع کهنه + ویدئو
نزاع کهنه + ویدئو
رقابت ها بر تصدی کرسی ریاست مجلس یازدهم روح تازه ای بر نزاع قالیباف و احمدی نژاد دمیده است.

گفتارنامه: رقابت ها بر تصدی کرسی ریاست مجلس یازدهم روح تازه ای بر نزاع کهنه قالیباف و احمدی نژاد دمیده است.