سلبریتی بر مدار بی ریشگی
سلبریتی بر مدار بی ریشگی
سحر قریشی در فیلمی که در شبکه های مجازی منتشر شده است در حال قدم زدن در پارک است که در جمع دوستان با الفاظی به دور از احترام یک پاکبان را مخاطب قرار می‌دهد.

گفتارنامه: سحر قریشی در فیلمی که در شبکه های مجازی منتشر شده است در حال قدم زدن در پارک است که در جمع دوستان با الفاظی به دور از احترام یک پاکبان را مخاطب قرار می‌دهد و به تمسخر او می‌پردازد. سحر قریشی در این فیلم که لباس سبز روشن پوشیده است در کنار یک پاکبان ژست گرفته و می‌گوید “من با این! ست کردم”. بعد که با خنده به جمع دوستانش اضافه می شود، میگوید: “به من گفت برو، همین مونده که این! به من بگه برو!” این فیلم در فضای مجازی با حواشی بسیاری روبه رو شده است. بسیاری آن را توهین به پاکبان قلمداد کرده‌اند.

اما آن چه بسیار مهم است این که اگر قرار باشد یک سلبریتی به جای فرهنگ سازی، دقیقا در نقطه مقابل آن، یعنی بی اعتنایی و هجمه به ارزش های فرهنگی یک جامعه قرار بگیرد، نه سلبریتی که نمادی از بی فرهنگی و بی ریشگی است.

برخورد زننده سحر قریشی با یک پاکبان
برخورد زننده سحر قریشی با یک پاکبان