تهدید مسلحانه!
تهدید مسلحانه!
احمد نادری نماینده تهران گفته است پس از اعتراض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران به برخورد با اسلحه گرم تهدید شده ام.

گفتارنامه: احمد نادری نماینده تهران گفته است پس از اعتراض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران به برخورد با اسلحه گرم تهدید شده ام.

اعتبارنامه تاجگردون به دلیل رانت خواری و مسائل دیگر در مجلس رد شده است.

تهدید مسلحانه | تاجگردون
تهدید مسلحانه | تاجگردون